Logo
Loading

Politika privatnosti

KONTAKT PODACI
Urbane ideje d.o.o.
Ulica Ljudevita Gaja 26a, Samobor
tel: 01 3374 341
info@urbaneideje.hr

Urbane ideje d.o.o. vašu privatnost shvaćaju vrlo ozbiljno.
Ovom Politikom privatnosti opisujemo zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke, kako ih koristimo i štitimo, s kim ih dijelimo i kako nas možete kontaktirati vezano uz zaštitu Vaše privatnosti te ista ima za cilj pružiti Vam pregled o obradi Vaših osobnih podataka te Vas upoznati i s Vašim pravima u vezi s navedenom obradom, a u svrhu zaštite Vaše privatnosti. Urbane ideje d.o.o. mogu prikupljati informacije o vama na razne načine te vas molimo da budete pažljivi kada nam šaljete svoje osobne podatke i provjerite niste li slučajno dali ili unijeli netočne ili osjetljive podatke i informacije.
Vezano uz sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete nam se obratiti:
Službenik za zaštitu podataka:
 tel: 01 3374 341
mail: info@urbaneideje.hr

Politika privatnosti na snazi je od 2018. godine

SVRHA DOKUMENTA

Politika privatnosti je temeljni akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima od strane trgovačkog društva Urbane ideje d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo).
Cilj Politike privatnosti je uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima korisnika usluga, partnera, zaposlenika i drugih osoba čiji se osobnih podaci obrađuju (dalje u tekstu: Ispitanik), sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (dalje u tekstu: Uredba), zakonskim propisima i internim aktima Društva.

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji podaci se prikupljaju i obrađuju.

 PRIKUPLJANJE, OBRADA i VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Prilikom obrade osobnih podataka Društvo postupa po načelima zakonitosti, transparentnosti i poštenosti, ograničavanja svrhe (osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama), smanjenja količine podataka, točnosti, ograničavanja pohrane (osobni podaci ispitanika čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a dulje ukoliko za to postoji legitimni interes) te cjelovitosti i povjerljivosti.

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su isti prikupljeni i to:
 • kada je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza društva;
 • kada je obrada nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora;
 • kada je obrada nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa društva ili treće osobe, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka;
 • na temelju izričite privole korisnika.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo:
 • Kategorije ispitanika:  Postojeći i potencijalni poslovni partneri
  Kategorije osobnih podataka:  ime i prezime, OIB, broj telefona, e mail adresa, broj računa; prikaz pojedinca na videonadzornoj snimci
 • Kategorije ispitanika:  Vanjski suradnici
  Kategorije osobnih podataka:  ime i prezime, OIB, broj telefona, e mail adresa, broj računa; prikaz pojedinca na videonadzornoj snimci
 • Kategorije ispitanika:  Potencijalni zaposlenici (radnici, studenti, učenici)
  Kategorije osobnih podataka:  ime i prezime, OIB, broj telefona, e mail adresa, radno iskustvo; prikaz pojedinca na videonadzornoj snimci

  ZAKONITOST I SVRHA OBRADE

  Osobni podaci ispitanika obrađuju se zakonito kada je zadovoljeno najmanje jedno od sljedećeg:
 • Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Privola mora biti dokaziva i dobrovoljna, napisana lako razumljivim jezikom i ispitanik ima pravo u svakom trenutku istu povući pri čemu povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i davanje privole.
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se na zahtjev ispitanika poduzele radnje koje prethode sklapanju ugovora.
 • obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva.
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Društva kao voditelja obrade.
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Društva, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe:

Svrha obrade: Razvoj poslovanja
Opis:  U svrhu razvoja poslovanja i stvaranja novih poslovnih prilika obrađujemo podatke postojećih i potencijalnih partnera (naručitelji, podizvođači, dobavljači). Osobni podaci obrađuju se u minimalnom opsegu nužnom za realizaciju potencijalnih poslovnih prilika.
Zakonitost obrade: Članak 6. stavak 1. f). Opće uredbe o zaštiti podataka

Svrha obrade: Fotografiranje na događajima u našoj organizaciji 
Opis:  U cilju promocije svojih usluga organiziramo različite događaje te izrađujemo fotografije koje u nekim dijelovima mogu sadržavati i sudionike događaja te ćemo pritom poduzeti sve potrebe mjere kako uzete fotografije na bilo koji način ne bi ugrožavale privatnost posjetitelja.
Zakonitost obrade:  Članak 6. stavak 1. f). Opće uredbe o zaštiti podataka
 
Svrha obrade: Videonadzor poslovnih prostorija
Opis:  U svrhu pružanja više razine zaštite i sigurnosti ljudi i imovine u našim prostorijama, radi kontrole ulazaka i izlazaka u i iz prostorija, sprečavanja protupravnih radnji usmjerenih prema imovini (kao što su krađe, razbojstva, provala i si.) kao i utvrđivanja okolnosti nastanka štete i slično koristimo videonadzor. Detaljnije informacije dostupne su u našem Pravilniku o korištenju sustava videonadzora.
Zakonitost obrade: Članak 6. stavak 1. f). Opće uredbe o zaštiti podataka

Svrha obrade:  Praćenje posjetitelja na internet stranici
Opis: S ciljem praćenja posjećenosti naše internet stranice pratimo osnovne informacije putem Google Analytics rješenja. Detaljnije informacije dostupne su u našoj Izjavi o privatnosti.
Zakonitost obrade:  Članak 6. stavak 1. f). Opće uredbe o zaštiti podataka

PRAVA ISPITANIKA
Prava ispitanika su:
 • Pravo na ispravak – ispitanici mogu tražiti ispravak podataka i/ili dopuniti nepotpune podatke davanjem dodatne Izjave
 • Pravo na brisanje (tzv. ,,pravo na zaborav“) – ispitanici mogu tražiti brisanje kada se ispune uvjeti: da podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju su prikupljeni, da je povučena/opozvana privola na kojoj se temelji obrada podataka, da su osobni podaci nezakonito obrađeni, u slučaju poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili države članice;
 • Pravo na ograničenje – ispitanici mogu tražiti od Voditelja obrade ograničenje obrade osobnih podataka ako je obrada ograničena
 • Pravo na pristup podacima – ispitanici mogu dobiti potvrdu od Voditelja obrade obrađuju li se obrađuju podaci koji se na njega odnose, te ako se obrađuju, imaju pravo pristupa informacijama, svrsi obrade, izvoru prikupljanja, kategoriji osobnih podataka, razdoblju pohrane, imaju pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade te pravo na pritužbu nadzornom tijelu;
 • Informiranje – ispitanici mogu dobiti, na jasan i razumljiv način, informacije o obradi svojih osobnih podataka neovisno prikupljaju li se podaci izravno od ispitanika ili ne;
 • Pravo na prenosivost – ispitanicima se omogućuje da prenesu osobne podatke drugom voditelju obrade koji je prethodno pružio prethodnom voditelju u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku - ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i/ili ako se obrada provodi automatiziranim putem;
 • Pravo na prigovor - ispitanici imaju pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se na njih odnosi, u skladu s člankom 6. st.1. točka e ili f (voditelj obrade obrađuje podatke za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti). Voditelj obrade ne smije dalje obrađivati podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interes, prava i slobode ispitanika ili radi obrane pravnih zahtjeva. 

Društvo će ispitaniku na njegov zahtjev pružiti informacije o poduzetim radnjama vezanima uz navedena prava u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Iznimno, u slučaju složenijeg zahtjeva ili većeg broja zahtjeva u kratkom roku, produžiti ćemo rok do najviše dva mjeseca (uz obavijest ispitaniku). Ispitanik svoja prava može ostvariti putem zahtjeva kojeg može predati osobno, poslati poštom na adresu Voditelja obrade ili elektroničkom poštom (info@urbaneideje.hr).

Informacije se pružaju dopisom u pisanom obliku ili elektroničkim putem. Informacije će se pružiti i usmenim putem, ako to zatraži ispitanik, pod uvjetom da je drugim sredstvima utvrđen identitet ispitanika. U slučaju da Društvo ne postupi po zahtjevu, obavijestit će ispitanika o razlozima i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

 
EVIDENCIJA, ČUVANJE I POSTUPANJE

Društvo vodi evidenciju aktivnosti obrada osobnih podataka za koje odgovara. Društvo će evidenciju aktivnosti obrada osobnih podataka koji se obrađuju u pisanom i elektroničkom obliku redovno održavati. Podaci za koje ne postoji pravna osnova daljnje obrade i pohrane bez odlaganja će se obrisati na siguran način. S ciljem očuvanja i izgradnje kvalitetnog poslovnog odnosa, podatke o našim postojećim i potencijalnim partnerima te vanjskim suradnicima čuvamo trajno, odnosno dok korisnik ne zatraži pravo na zaborav.

Podatke o potencijalnim kandidatima za zapošljavanje čuvamo 1 godinu, odnosno dok kandidat ne zatraži pravo na zaborav.

 TEHNIČKA I INTEGRIRANA ZAŠTITA PODATAKA

Društvo poduzima procesne i tehnološke mjere kako bi osobni podaci ispitanika bili adekvatno zaštićeni. Pristup osobnim podacima omogućen je isključivo na temelju poslovne potrebe. Zabranjeno je koristiti osobne podatke u svrhe razvoja ili testiranja IT sustava. Pridržavamo se strogih sigurnosnih postupaka kako bismo umanjili rizik uništenja podataka, neovlaštenog otkrivanja podataka, neovlaštenog pristupa Vašim podacima i drugih povreda.

Osobne podatke za koje postoji opasnost da narušavanjem njihove povjerljivosti može nastupiti značajan utjecaj na prava i slobode pojedinca, štitimo enkripcijom, pseudonimizacijom ili anonimizacijom gdje god je to moguće te pritom koristimo vatrozid, snažne lozinke i antivirusni program.  

Također, obvezali smo naše zaposlenike na povjerljivost svih podataka koje saznaju u obavljanju posla.

UPRAVLJANJE INCIDENTIMA

Zaposlenici Društva dužni su u slučaju incidenta vezanog uz zaštitu osobnih podataka, o incidentu obavijestiti Službenika za zaštitu podataka. U slučaju povrede osobnih podataka, Društvo je incident dužno prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka unutar 72 sata nakon saznanja o povredi, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinca.

U slučaju povrede osobnih podataka koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Društvo je dužno bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti ispitanika o povredi njegovih osobnih podataka. Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju incidenta koji se tiče njegovih osobnih podataka ili ako smatra da Društvo krši njegova prava definirana Uredbom.

 ODGOVORNOSTI

Društvo je imenovalo Službenika za zaštitu podataka koji je neovisan i kao takav djeluje u interesu zaštite prava ispitanika i njihovih osobnih podataka te obavlja sljedeće zadaće: informiranje i savjetovanje Društva i zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama Europske unije ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka; praćenje poštivanja Uredbe te drugih odredaba Europske Unije ili Republike Hrvatske o zaštiti podataka, internih akata i procedura od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući i raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije; pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja; suradnja s nadzornim tijelom; djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade te savjetovanja.      Službenik za zaštitu podataka odgovoran je za upoznavanje svih zaposlenika s Politikom privatnosti i drugim eksternim i internim aktima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, a posebno onima koji se odnose na pravno okruženje i okruženje rizika u kojem organizacija djeluje.

ZAKLJUČNO

Politika privatnosti revidira se nakon svake izmjene u pravnom okruženju ili okruženju rizika koje bi moglo imati učinak na njezinu provedbu, odnosno kada dođe do promjene u procesu obrade osobnih podatka, za što je zadužen Službenik za zaštitu podataka.

Ako je neka od odredbi internih akata Društva u suprotnosti s Politikom privatnosti, Društvo se obavezuje primjenjivati Politiku privatnosti.

POLITIKA PRIVATNOSTI
Politika privatnosti