Stambeno poslovni kompleks

Zagreb

AUTOR: Urbane ideje d.o.o.

AUTORSKI TIM: DROPULJIĆ ROKO, ĐUMLIJA MARIJA, GUDELJ MARIO, KOGELMAN MIRNA, MURŠIĆ MISLAV, PODOBNIK ANA
Elektroinstalacije: Tatjana Bačan, Urbane ideje
Konstrukcija: Stojan Vrkić, Urbane ideje
Hortikultura: Robert Duić, ured ovlaštenog arhitekta
Vizualizacije: Dušan Tomaš, Studio Tomaš

STATUS: NATJEČAJ 2020.

POVRŠINA: 32.000 M2

LOKACIJA: RELJKOVIĆEVA-ČANIĆEVA ULICA, ZAGREB, HRVATSKA
45.811906 N, 15.954683 E


Natječajnim radom – prijedlogom revitalizacije prostora bivše tvornice Kamensko, u strogom centru grada Zagreba - je predložena gradnja nove zgrade atrijskog tipa, sa 68 stambenih i 45 poslovnih jedinca sa pripadajućim parkirališno-garažnim, spremišnim i ostalim tehničkim prostorima, na ukupno cca 32.000 m2 bruto površine raspoređene na do pet nadzemnih I dvije podzemne etaže.

Predloženim oblikovanjem novog (zamjenskog) poslovno-stambenog kompleksa projektanti su dali svoj odgovor na osnovne projektantske inpute proizašle iz fizičkih I kontekstualnih karakteristika dane lokacije – zadane atrijske forme zgrade; odnosa prema uskoj prometnoj ulici (Čanićeva) sa zapadne strane I javnog gradskog parka (Trg Dr. Franje Tuđmana) sa istočne strane; odnosa pojedinih vrsta prostora prema unutrašnjem dvorištu; Investitorove želje za aktivacijom ravnih krovova zgrade;  komercijalnog aspekta projekta (odnosno težnje za dostizanjem maksimalnih bruto površina unutar dopuštenih urbanističkih okvira) I, najzad, pečatom koji je postojeća (danas napuštena) zgrada tvornice ostavila u kolektivnoj svijesti građana Zagreba.

Proces arhitektonskog projektiranja je, u konačnici, rezultirao dualnim konceptom materijalizacije zgrade – kontrastom uličnih I dvorišnih pročelja zgrade. Oblikovanje uličnih pročelja temelji se na fasadnim elementima sa ispunom od metalnog mesha, koja su s jedne strane uravnotežujući repetitivni element (repeticija kao osnovno sredstvo postizanja monumentalnosti karakteristične za pročelja postojeće tvornice) a s druge dinamički element (koji svojim otvaranjima/zatvaranjima/klizanjima daje život jednostavnim I pravilnim formama). S druge strane, dvorišnim pročeljima dominira opeka oplemenjena fasadnim zelenilom, koja unutar bloka stvara topli, intimni mikro-ambijent.

Stambeni prostori projektirani su sa željom postizanja višeg/visokog standard stanovanja – sa vanjskim prostorima (loggiama ili kovnim terasama) I velikim open-space dnevnim prostorima te raskošnim zajedničkim prostorima (stambenim lobby-ima, unutrašnjim komunikacijama Itd.) te pristupom dijelovima krovnih terasa na kojima su predviđeni zajednički prostori stanara (dječja igrališta, sprave za fitness na otvorenom, meditacijske zone itd.)
Poslovni prostori su, u skladu sa propozicijama natječaj, definirani na konceptualnoj razini.

Posebna pozornost je dana potencijalnom budućem širenju kompleksa na južni dio postojećeg bloka, odnosno stvaranju rješenja koje će postati spona (a ne barijera!) za navedenu ekstenziju.

Ispod čitavog bloka predviđene su dvije etaže podzemne garaže (sa ukupno 297 parkirališnih mjesta) te tehničkim prostorima (trafostanicom, sprinkler stanicom, spremištima I sl.)

NACRTI